2en (enallaktiki energiaki s.a.)

Contact

Aristotelous str.10
PC GR18535
Piraeus
Greece

Site Web : www.2en.gr
Téléphone : +30 210 4297728
Fax : +30 210 4297414
Email : info@2en.gr

Company Introduction

Η Εναλλακτική Ενεργειακή A.E. (2EN) δραστηριοποιείται 12 και πλέον χρόνια στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες στους κλάδους της Αιολικής ενέργειας, την Εμπορία, Μελέτη και Κατασκευή Φωτοβολταϊκών σταθμών, την Ανάπτυξη Αυτόνομων Μονάδων Παροχής Ενέργειας και την Εγκατάσταση Συστημάτων Θέρμανσης από Βιομάζα. Διαθέτοντας υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, σοβαρή εμπειρία σε μελέτη έργων Α.Π.Ε. και άρτια καταρτισμένο προσωπικό, αναλαμβάνει όλο το φάσμα των εργασιών που απαιτούνται, από την προμήθεια των υλικών, την ανάλυση, τον σχεδιασμό και τις μελέτες, τις διαδικασίες αδειοδότησης και την κατασκευή, ως τη λειτουργία και τη συντήρηση των έργων.

Στόχοι

Διατηρώντας σημαντική εμπειρία στο χώρο των ΑΠΕ, η 2ΕΝ στοχεύει

 • στην ανάπτυξη και κατασκευή ποιοτικών έργων,
 • την ενίσχυση του διεθνούς δικτύου πωλήσεων,
 • την ανάπτυξη μετεωρολογικών συστημάτων μέτρησης,
 • την ανάπτυξη καινοτόμων αυτόνομων υβριδικών σταθμών παραγωγής ενέργειας,
 • τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών βάσει διεθνών προτύπων ποιότητας.

Δυναμική

 • Εφαρμόζουμε ένα δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον, με στόχο την επίτευξη των στόχων και του οράματος των ανθρώπινων πόρων της εταιρείας, των πελατών και των συνεργατών.
 • Εργαζόμαστε με ευελιξία σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη τεχνολογία.

Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρεία καθιερώνει, τεκμηριώνει, εξελίσσει και διατηρεί - Συστήμα Ποιότητας το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ISO 9001:2008 και ISO/IEC 17025:2005:

 • Προσδιορίζει την πολιτική, τα συστήματα, τα προγράμματα, τις διαδικασίες και τις οδηγίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται, προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της,
 • Αναγνωρίζει τις διεργασίες που απαιτούνται για τη διαχείριση του Συστήματος Ποιότητας και τις εφαρμόζει στο σύνολό της,
 • Καθορίζει τα κριτήρια και τις μεθόδους που απαιτούνται ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία και ο αποτελεσματικός έλεγχος των διεργασιών αυτών,
 • Εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πόρων και των πληροφοριών που απαιτούνται για την υποστήριξη, τη λειτουργία και την παρακολούθηση των διεργασιών αυτών,
 • Παρακολουθεί, μετρά και αναλύει τις παραπάνω διεργασίες και
 • Θέτει σε εφαρμογή δράσεις που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των προδιαγεγραμμένων, αποτελεσμάτων και της διαρκούς βελτίωσης των διεργασιών της.

Πιστοποιημένες υπηρεσίες

Πεδίο εφαρμογής ISO/IEC 17025:2005 χορηγούμενο από τον φορέα πιστοποίησης ΕΣΥΔ: "Μέτρηση και Ανάλυση Αιολικού Δυναμικού"

Εμπειρία

 • Εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία εκατοντάδων σταθμών μέτρησης αιολικού δυναμικού για πλήθος εταιρειών ελληνικών ή ξένων συμφερόντων.
 • Εγκατάσταση δικτύου μετεωρολογικών σταθμών στην έρημο Gobi της Μογγολίας, στην Τουρκία, την Κύπρο, τη Λιβύη, την Αλβανία.
 • Συμμετοχή στην υλοποίηση του αιολικού χάρτη της Ελλάδας.
 • Μετρήσεις με δέσμιο αερόστατο και ραδιοβολίδες, για το Αστεροσκοπείο Αθηνών.
 • Μετρήσεις από απόσταση με τη χρήση LIDAR (WINDCUBE), εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα, την ασφάλεια και τη συνεχή λειτουργία του συστήματος.
 • Εκτίμηση αιολικού δυναμικού για μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων.
 • Micrositing & εκτίμηση της ενεργειακής παραγωγής για πάνω από 500MW αιολικών πάρκων για πλήθος εταιρειών.
 • Mελέτη και κατασκευή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων συνολικής ισχύος 2ΜW.

Αξιολόγηση επενδύσεων ΑΠΕ και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

 

The Alternative Energy AE (2EN) operates more than 12 years in the field of Renewable Energy and offers specialized services in the fields of wind energy, Marketing, Design and Construction of Photovoltaic stations Development of Autonomous Units Power Supply and Installation of Biomass Heating Systems . With a high level of expertise, experience serious study for RES and highly trained personnel, undertakes the whole range of work required, the supply of materials, analysis, planning and studies, licensing procedures and construction, as the operation and maintenance of projects.

Goals

Keeping significant experience in RES, the aims 2EN

 • in developing and manufacturing quality projects
 • strengthening the international sales network,
 • the development of meteorological measurement systems,
 • developing innovative autonomous hybrid power plants,
 • improve the quality of services based on international quality standards.

Dynamics

 • Apply a dynamically changing environment in order to attain the objectives and vision of human resources of the company, customers and partners.
 • We work flexibly according to market needs, using the appropriate technology.

Quality Policy

The company shall establish, document, develops and maintains - Quality System that meets the requirements of international standards ISO 9001: 2008 and ISO / IEC 17025: 2005:

 • Identifies the policy, systems, programs, procedures and instructions to be used to ensure the quality of products and services,
 • It identifies the processes needed for the management of the Quality System and applies in its entirety,
 • Establish criteria and methods needed to ensure the effective functioning and effective control of those processes,
 • Ensures the availability of resources and information necessary to support the operation and monitoring of these processes,
 • Monitor, measure and analyze these processes, and
 • Implement actions necessary to achieve the prescribed, the results and continuous improvement of processes.

Certified services

Scope ISO / IEC 17025: 2005 issued by the certification body ESYD: "Measurement and Analysis of Wind Resource"

Experience

 • Installation, maintenance and operation of hundreds of wind resource measurement stations for many Greek and foreign interest companies.
 • Network Installation of meteorological stations in the Gobi Desert of Mongolia, Turkey, Cyprus, Libya, Albania.
 • Participation in the implementation of a wind map of Greece.
 • Measurements with captive balloon and radiosondes for the Athens Observatory.
 • Measurements remotely using LIDAR (WINDCUBE), ensuring the integrity, security and continuous operation of the system.
 • Wind resource assessment for large-scale wind farm facilities.
 • Micrositing & assessment of energy production for over 500MW wind farms for many companies.
 • Study and construction of photovoltaic power plants total 2MW.

RES investment rating and consulting.

Zone de service

Greece


Applications prises en charge

Wind Energy


Certified Campbell Scientific Partner